REGULAMIN KONKURSY AKTYWNA JESIEŃ ZE SPOKEY

 

1. Postanowienia ogólne konkursu fotograficznego “Aktywna jesień ze Spokey”

 

Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny  “Aktywna jesień ze Spokey”.

Organizatorem konkursu jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a. Roździeńskiego 188c.

 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisów Instagram: instagram.com/spokey_official (zwanej dalej Stroną) oraz Facebook:https://www.facebook.com/spokeypolska/. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com oraz Instagram.com ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub samozatrudnieniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Konkurs trwa od 22.10.2010 do 12.11.2020 do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do 96 godzin od zakończenia konkursu.


3. Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  • rejestracja na stronie konkursu https://spokey.pl/konkurs_aktywna_jesien
  • stworzenie i opublikowanie na własnym profilu Facebook i/lub Instagram zdjęcia w tematyce aktywności fizycznej jesienią z wykorzystaniem sprzętu i akcesoriów Spokey, oznaczenia #Spokey, #codzienniewlepszejformie oraz @spokeypolska (FB) lub @spokey_official (IG)

Praca konkursowa Uczestnika nie może naruszać praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych osób trzecich.
Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści jego pracy.

Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność postów konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dane zdjęcie nie spełni jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.
Po zakończeniu Konkursu, spośród prac konkursowych opublikowanych zgodnie z powyższym warunkiem w trakcie jego trwania Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze zwycięskie zdjęcia.

Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury są:

  • artyzm zdjęcia (kadrowanie, ujęcie, operowanie światłem)
  • jakość i kreatywność zdjęcia, 
  • promowanie zdrowego stylu życia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
  • adekwatność do tematu.

W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może dodać dowolną liczbę zdjęć, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.


Nagrodami w konkursie są:

  • 3 x hulajnoga Mobius Comfort
  • 10 x zestaw: kije do nordic walking, plecak Spokey
  • 20 x zestaw: plecak-worek, bidon, ręcznik szybkoschnący

W konkursie zastosowane zostaje zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21, ust.1, pkt. 68

O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w specjalnym  poście o wynikach konkursu opublikowanym Stronie. W przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w poście z wynikami Konkursu.

Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem nie później jak w ciągu 7 dni poprzez wiadomość prywatną skierowaną za pośrednictwem Strony oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), pod rygorem umorzenia Nagrody. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy na terenie Polski, na koszt Organizatora, w wybrany przez niego sposób. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej, z powodu braku danych lub posiadania nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody i  nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim wypadku Nagroda podlega umorzeniu i Laureat traci możliwość domagania się wydania umorzonej Nagrody.


4. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród. Spokey sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188c, jako Organizator Konkursu informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów, które zostaną mu udostępnione w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, nr tel. oraz adres e-mail, właściwy US i dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Dane pochodzą od Uczestników i zostały przekazane Organizatorowi przez uprawnionych, w celu ich przetwarzania w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszenia w Konkursie, przyznania i wydania nagród, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozstrzygania roszczeń reklamacyjnych. Podanie danych związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Konkursu z udziałem określonego Uczestnika, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Odbiorcą danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT i transportowych oraz podmioty/osoby zaangażowane do wydania nagrody. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie danych ma miejsce w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą lub realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego (w zakresie obowiązku przechowywania określonych dokumentów księgowych). Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Więcej informacji w tym przedmiocie można uzyskać poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: biuro@spokey.pl (dane kontaktowe Administratora). 

Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści jego pracy.

5. Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Instagram.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem swojej pracy konkursowej. 


6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs “Odkryj Polskę ze Spokey”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.
Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

I consent to the  collection and processing of my personal data.